GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Čemu služi geodetski snimak?

Budući da na državnoj razini postoji velik problem neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporučuje se od ovlaštenog geodetskog stručnjaka zatražiti izradu geodetskog snimka.

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

  • – određivanje stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
  • – za ishodovanje uvjerenja za uporabu
  • – snimak izvedenog stanja građevine
  • – prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
  • – koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • – za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
  • – predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica. Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora.