PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija zemljišta postupak je kojim se ostvaruje promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Parcelacija građevinskog zemljišta regulirana je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), a ne može se provoditi proizvoljno, nego samo u skladu s:

1. lokacijskom dozvolom;
2. rješenjem o utvrđivanju građevne čestice;
3. građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina;
4. urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 2000;
5. prostornim planom uređenja grada odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik obvezan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;
6. granicom građevinskog područja određenom valjanim ili prethodno valjanim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama. Dodatno, parcelacija neizgrađenoga građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s prethodno navedenim aktima i planovima, provoditi i:

1. u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja;
2. u skladu s rješenjem o povratu zemljišta donesenom na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
3. u skladu sa sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta.

Parcelacija se provodi na temelju dvaju različitih dokumenata – parcelacijskog elaborata i geodetskog projekta.
Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru na temelju parcelacijskog elaborata za koji je upravno tijelo, odnosno Ministarstvo, izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s aktom/planom u skladu s kojim je izrađen.

Parcelacija odnosno formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno građevinskom dozvolom čiji je sastavni dio geodetski projekt, provodi se na temelju geodetskog projekta.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta izrađen u skladu s rješenjem odnosno presudom (točke 2. i 3.) provodi se u katastru prema posebnom propisu nakon provedbe u zemljišnoj knjizi ako je izrađen u skladu s tim rješenjem, odnosno presudom, a što utvrđuje katastarski ured.

Za uspješnu provedbu parcelacije nužna suradnja

Geodetske projekte i parcelacijske elaborate izrađuju ovlašteni inženjeri geodezije, no pri projiciranju troškova i trajanja cijelog postupka treba imati na umu da je za uspješnu provedbu parcelacije potrebna suradnja geodeta sa sljedećim službama i timovima:

Projektant – kod provedbe parcelacije u skladu s lokacijskom dozvolom i građevinskom dozvolom nužna je suradnja projektanta i geodeta u pogledu smještaja građevine na građevinskoj parceli.

Pravna služba – parcelacijom se mijenjaju i katastarski i zemljišnoknjižni podaci, koji su često međusobno neusklađeni po pitanju posjeda/vlasništva te površina i granica parcela pa je potrebno savjetovanje s pravnim službama i priprema dokumenata kojim bi se uskladilo pravno stanje.

Mjerodavni uredi za urbanizam – usklađenost akata o parcelaciji s podlogom na temelju koje je akt napravljen potvrđuju mjerodavni gradski uredi za urbanizam, a prethodno savjetovanje nužno je pogotovo kod parcelacija zemljišta kojima se osim građevinskih parcela formiraju i gradske prometnice.

Ured za katastar – za pojedine kompliciranije slučajeve nužno je savjetovanje i s katastarskim uredima koji su zaduženi za provedbu akata o parcelaciji.