ELABORAT ETAŽIRANJA

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) , povezano sa odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj jenekretnina izgrađena.
U postupku etažiranja izrađuje se etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u
zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada
izgrađena, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96).
Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, slijedi izrada i potpis
međuvlasničkog ugovora kojeg sastavlja odvjetnik. Tek tada je moguće posebne dijelove zgrade
upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Zašto etažirati?
Nakon etažiranja vlasnik nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.)
biti će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže ili drugo i suvlasnik nad idealnim
dijelom zajedničkih dijelova u zgradi i idealnim dijelom zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

Etažiranje je potrebno:
 kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana)
 zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na
tržištu), te zakonitog prometa nekretninom, odnosno njenim posebni dijelom
 kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa
 zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina)
 kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja (iznosa za pričuvu, popravak
zgrade i sl.)

Što se sve može, što se mora etažirati?
Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije ili više samostalnih jedinica, no prema izmjenama Zakona o vlasništvu, povjerenici stanara stambenih zgrada moraju pokrenuti postupak etažiranja zgrada, i to bez nužne suglasnosti svih stanara, što je preduvjet sređivanja zemljišnih knjiga i dobivanja vlasničkog lista.

Koji je glavni preduvjet za etažiranje?
Ukoliko zgrada koja se etažira nije upisana u katastarskom operatu, geodet treba najprije ucrtati i
upisati zgradu, te izraditi elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama.
Nakon što je formirana čestica za zgradu koje se etažira i kada je zgrada upisana u zemljišne knjige
(odnosno svi njezini dijelovi), može se pristupiti etažiranju.
Tko može izraditi etažni elaborat?
Etažni elaborat može izraditi sudski vještak graditeljske struke ili ovlaštena pravna osoba (firma).
Koja je dokumentacija potrebna za izradu etažnog elaborata?
1. Kopija katastarskog plana
2. Izvdak iz zemljišne knjige
3. Posjedovni list sa identifikacijom
4. Građevinska dozvola i uporabna dozvola
5. Ili uvjerenje da je zgarada evidentirana u katasru prije 15. veljače 1968.g.